Учебный план и обучение

Division of Academic Affairs

Name Duties Contact Info
YI-CHUN CHANG Leader 02-7749-5178 yichunc@ntnu.edu.tw
CHIEN RU CHANG curriculum and progress planning. 02-7749-5128 crchang0809@ntnu.edu.tw
CHI-YUN SHIH 02-7749-5170 cys@ntnu.edu.tw
YI-JU CHEN 02-7749-5160 yijuchen@ntnu.edu.tw
SHU-QIONG CHEN 02-7749-5129 mtcmtc@ntnu.edu.tw
LI-LI CHANG 02-7749-5136 lily@ntnu.edu.tw
YU-JUNG CHEN 02-7749-5165 chenyujungtw@gmail.com
AN-QI ZHANG 02-7749-5114 zhanganqi@ntnu.edu.tw
YU-AN Li 02-7749-5147 liyuan@ntnu.edu.tw
HSIN-I WANG 02-7749-5124 carolwang@ntnu.edu.tw
JIE-YU KE 02-7749-5137 jyke@ntnu.edu.tw
SI-TING HONG 02-7749-5310 sthon@ntnu.edu.tw
HO-YUN HSIEH 02-7749-5133 rhsieh@ntnu.edu.tw