Office and Staff

Curriculum & Teaching

Name Duties Contact Info
SHU-HUA FANG Leader 02-7734-5161 sfang@ntnu.edu.tw
SHU-QIONG CHEN curriculum and progress planning. 02-7734-5129 mtcmtc@ntnu.edu.tw
PEI-JUAN XIE 02-7734-5119 hsiehjanet@ntnu.edu.tw
ZI-JUN WANG 02-7734-5159 w77777@ntnu.edu.tw
SU-YUE PENG 02-7734-5135 psusan@ntnu.edu.tw
SU-MEI SHI 02-7734-5120 m93167@ntnu.edu.tw
JIA-HEN LEE 02-7734-5137 jiahenn@ntnu.edu.tw