Office and Staff

Division of Research & Development

Name Duties Contact Info
SHI-WEN QIU Leader 02-7749-5171 sw.chyu@ntnu.edu.tw
FENG YI CHEN Teaching materials, testing and evaluation 02-7749-5121 a0410613@ntnu.edu.tw
RU-PEI CAI 02-7749-5150 m93157@ntnu.edu.tw
XIN-NI ZHAN 02-7749-5144 sinnyjhan@ntnu.edu.tw
DI-YUE LIU 02-7749-5163 tyliu@ntnu.edu.tw
JIE-YU CHEN 02-7749-5120 coco321@ntnu.edu.tw