Office and Staff

Teaching Materials Development

Name Duties Contact Info
LI-YUN CHANG Leader 02-7734-5131 liyunchang@ntnu.edu.tw
RU-PEI CAI developing and publishing printing and digital teaching materials. 02-7734-5150 m93157@ntnu.edu.tw
YU-JUNG CHEN 02-7734-5165 chenyujungtw@ntnu.edu.tw
XIN-NI ZHAN 02-7734-5144 sinnyjhan@ntnu.edu.tw
FENG YI CHEN 02-7734-5121 a0410613@ntnu.edu.tw
YA-HUI LIN 02-7734-5118 yahuilin@ntnu.edu.tw
CHI-YUN SHIH 02-7734-5170 cys@ntnu.edu.tw
XIN-WEI BIAN 02-7734-5133 pien150168@ntnu.edu.tw