Office and Staff

Teaching Materials Development

Name Duties Contact Info
PING-HUANG YANG Leader 02-7734-5131 yangph@ntnu.edu.tw
RU-PEI CAI developing and publishing printing and digital teaching materials. 02-7734-5150 m93157@ntnu.edu.tw
YU-JUNG CHEN 02-7734-5165 chenyujungtw@ntnu.edu.tw
FENG YI CHEN 02-7734-5121 a0410613@ntnu.edu.tw
XIN-NI ZHAN 02-7734-5144 sinnyjhan@ntnu.edu.tw