วีซ่า

ปัญหาที่พบบ่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าต่อไปนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นโปรดปรึกษาสำนักงานสถานทูตสาธารณรัฐจีนที่ใกล้เคียง(คุณสามารถตรวจสอบได้กับสถานทูตในต่างประเทศ
หรือสามารถดูข้อมูลอ้างอิงข้อมูลได้จากสำนักงานกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ
ก่อนออกเดินทางโปรดทำความเข้าใจกฎระเบียบเกี่ยวกับการทำวีซ่า หรือโทรสอบถามได้ที่สายบริการฟรีสำหรับชาวต่างชาติที่ 0800-024-111
1. จะสมัครวีซ่าได้อย่างไร? ฉันควรสมัครวีซ่าประเภทใด?
ผู้สมัครวีซ่าควรกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร นักเรียนของศูนย์สอนภาษาจีนแห่งนี้ควรต้องเลือก "วีซ่านักท่องเที่ยว" (Visitor Visa) เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาภาษาจีน (รหัสวีซ่าสำหรับการเรียนภาษาจีนคือ FR) หลังจากส่งแบบฟอร์ม กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มออกมา หลังจากนั้นไปที่สถานทูตหรือสำนักงานของสาธารณรัฐจีนภายในประเทศที่คุณเลือก และส่งจดหมายตอบรับและเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องของศูนย์สอนภาษาจีน
2. มีวีซ่านักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในไต้หวันได้นานเท่าไร?
เมื่อหน่วยงานในต่างประเทศออกวีซ่าสำหรับเรียนภาษาให้จะออกวีซ่าให้ 60 วันหรือ 90 วันสามารถต่ออายุวีซ่าได้ วีซ่าที่สามารถต่ออายุได้นั้น สามารถต่อได้สองครั้ง โดยสามารถอาศัยได้ถึง 180 วัน แต่ถ้าหากว่าวีซ่าที่ออกโดยหน่วยงานในต่างประเทศไม่สามารถต่ออายุได้ หรือแบบฟอร์มการต่ออายุวีซ่าถูกปฏิเสธ ผู้ถือวีซ่าจะต้องเดินทางออกจากไต้หวันก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ และต้องยื่นแบบฟอร์มขอวีซ่าใหม่
3. ประเทศของฉันเป็นประเทศปลอดวีซ่า 30 วัน ฉันสามารถไปที่ศูนย์สอนภาษาจีน โดยตรงโดยไม่ต้องสมัครวีซ่าได้ไหม?
เนื่องจากฟรีวีซ่าแบบ 30 วัน ไม่สามารถต่อวีซ่าได้ หลังจากครบระยะเวลา 30 วันหมดอายุคุณต้องเดินทางออกนอกประเทศก่อน จึงจะสามารถสมัครขอวีซ่าได้อีกครั้ง ดังนั้นนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติ (3 เดือนหรือ 2 เดือน) กรุณาอย่าเข้าประเทศด้วยวิธีวีซ่าฟรี 30 วัน เพื่อลดปัญหาเวลาออกนอกประเทศ
4. ประเทศของฉันเป็นประเทศปลอดวีซ่า 90 วัน ฉันสามารถไปที่ศูนย์สอนภาษาจีน โดยตรงโดยไม่ต้องสมัครวีซ่าได้ไหม?
สามารถทำได้ ฟรีวีซ่าแบบ 90 วัน มีเวลาพอที่จะสามารถเรียนจบคอร์สหนึ่งเทอมของศูนย์สอนภาษาจีน แต่ว่าระวังวันเวลาที่เข้าประเทศ อาจจะมีผลต่อระยะเวลาการเรียนของคุณ ฉะนั้นถ้าคุณมาที่ไต้หวันค่อนข้างเร็ว แล้วไม่สามารถเรียนจนจบคอร์สได้ กรุณาดูปฏิทินของศูนย์สอนภาษาจีนก่อน วางแผนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจทำเรื่องขอวีซ่า ถ้าหากว่าคุณวางแผนจะเรียนที่ไต้หวันสองเทอมหรือมากกว่านั้น แล้วไม่อยากทุก 90 วันออกนอกประเทศครั้งนึง สามารถยื่นขอวีซ่าระยะสั้นได้
5. วีซ่าของฉันจะหมดอายุภายในสองสามวันก่อนที่จะจบหลักสูตร ฉันสามารถต่ออายุวีซ่าเพื่อเรียนต่อจนจบหลักสูตรได้หรือไม่?
ถ้าหากว่าวันหมดอายุของวีซ่าอยู่ไม่ห่างจากวันสุดท้ายของหลักสูตรมากนัก นักเรียนสามารถทำเรื่องขอยืดเวลากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ (ปกติไม่เกิน 10 วัน) เพื่อเรียนจนจบหลักสูตร ข้อควรระวัง: การต่ออายุวีซ่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณา
6. ฉันต้องการเรียนมากกว่าสามเทอม จะอยู่ในไต้หวันนานกว่า 180 วัน ในช่วงระยะเวลาการศึกษาฉันสามารถทำเรื่องขอวีซ่าโดยไม่ต้องออกจากไต้หวันได้หรือไม่?
นักเรียนอยู่ในไต้หวันเป็นเวลา 120 วันติดต่อกัน ในระหว่างนั้นไม่ได้ออกนอกประเทศ มีผลการเรียนและบันทึกการเข้าเรียนที่ดี สามารถเรียนที่ศูนย์สอนภาษาจีน 3 เดือนขึ้นไปได้ สามารถทำเรื่องขอบัตรการพักอาศัยในต่างประเทศได้ การทำเรื่องสมัครสามารถดูได้ที่ข้อ 7 หลังจากยื่นขอวีซ่าบัตรการพักอาศัยในต่างประเทศได้แล้ว จะได้รับบัตรการพักอาศัยในต่างประเทศ (ARC) ข้อควรระวัง: บางครั้งกระทรวงการต่างประเทศกำหนดให้ผู้สมัครขอวีซ่าสำหรับพักอาศัยต้องจัดหาผู้ค้ำประกัน ศูนย์สอนภาษาจีนไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันให้นักเรียนได้
7. ฉันจะสมัครขอวีซ่าพักอาศัยเพื่อเรียนภาษาจีนได้อย่างไร?
เรียนในศูนย์สอนภาษาจีนภาษาเป็นเวลา 4 เดือนเต็ม และได้ลงทะเบียนเรียนสำหรับหลักสูตรถัดไป เตรียมเอกสารดังนี้
 1. หลักฐานการเรียน
 2. บันทึกการเข้าเรียนทุกเทอม
 3. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ
 4. หลักฐานทางการเงิน (ประมาณ 80,000 ดอลลาร์ไต้หวัน)
 5. หนังสือแผนการศึกษา
 6. แบบฟอร์มการสมัครขอวีซ่า (จะต้องกรอกใบสมัครขอวีซ่าในระบบออนไลน์ให้ครบถ้วน)
 7. รูปถ่ายสองรูป
 8. หนังสือเดินทางต้นฉบับ
 9. ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง
ไปสมัครที่สำนักงานกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ ระยะเวลาการสมัครประมาณ 10 วันทำการ และการสมัครจะต้องเสร็จสิ้นก่อนที่บัตรสำหรับการพักอาศัยจะหมดอายุ ขอแนะนำให้สมัครขอบัตรสำหรับการพักอาศัยอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
8. ตอนนี้ฉันมีใบอนุญาตผู้พักอาศัยสำหรับเรียนภาษาจีน ฉันสามารถเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตมีผู้พักอาศัยสำหรับเรียนมหาลัยในไต้หวันได้หรือไม่?
สามารถทำได้ นักเรียนที่มีบัตรผู้พักอาศัยสำหรับเรียนภาษาจีน หลังจากสมัครเข้าเรียนมหาลัยได้ กรุณาทำตอนที่บัตรผู้พักอาศัยสำหรับเรียนภาษาจีนยังไม่หมดอายุเตรียมพร้อม
 1. จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย
 2. ใบรับรองจากศูนย์สอนภาษาจีน
 3. บันทึกการเข้าเรียนจากศูนย์สอนภาษาจีน
 4. บัตรนักเรียนของศูนย์สอนภาษาจีน
 5. แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า
 6. รูปถ่ายสองรูป
 7. หนังสือเดินทางต้นฉบับ
 8. ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง
 9. ใบรับรองการตรวจสุขภาพต้นฉบับ
 10. หลักฐานทางการเงิน (อย่างน้อยประมาณ 150,000 ดอลลาร์ไต้หวัน)
 11. ต้องนำต้นฉบับของใบรับรองการศึกษาสูงสุด ไปให้สถานทูตที่ประเทศเกิดตรวจสอบและประทับตรา
 12. ต้องนำสำเนาเอกสารของใบรับรองการศึกษาสูงสุด ไปให้สถานทูตที่ประเทศเกิดตรวจสอบและประทับตรา
 13. แจ้งใบการชำระเงินค่าลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย
ต้องยื่นเรื่องตอนที่บัตรผู้พักอาศัยยังไม่หมดอายุ ไปที่สำนักกงสุลกระทรวงการต่างประเทศยื่นเรื่องขอเปลี่ยนที่อยู่
9. ฉันกำลังเรียนภาษาจีนในศูนย์สอนภาษาจีนที่อื่นฉันสามารถเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อมาเรียนที่ศูนย์สอนภาษาจีนนี้ได้ไหม?
สามารถทำได้ แต่ว่าคุณต้องลงทะเบียนกับศูนย์สอนภาษาจีนนี้ก่อน แล้วเตรียมเอกสารดังนี้
 1. หลักฐานการเข้าเรียนที่ศูนย์สอนภาษาจีนเดิมต้นฉบับ
 2. บันทึกการเข้าเรียนี่ศูนย์สอนภาษาจีนเดิมต้นฉบับ
 3. ใบรับรองการเรียนของศูนย์สอนภาษาจีน
 4. จดหมายตอบรับของศูนย์สอนภาษาจีน
ไปที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อทำเรื่องขอเปลี่ยนโรงเรียน
10. ถ้ามีวีซ่าเรียนภาษาจีน ฉันสามารถทำงานได้หรือไม่?
เรียนภาษาจีนที่ไต้หวันเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม และผู้มีบัตรการพักอาศัย สามารถยื่นขอบัตรทำงานพิเศษได้ ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ นักเรียนที่ต้องการที่จะสมัคร จะต้องได้รับใบอนุญาตจากศูนย์สอนภาษาจีนก่อน จากนั้นถึงจะสามารถขอใบอนุญาติทำงานนอกเวลาจากสภาฝึกอบรมวิชาชีพได้ สำหรับอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์สอนภาษาจีนสำนักงานห้อง 709
11. ฉันสามารถสมัครหลักสูตรหนึ่งปีโดยตรงได้ไหม โดยใช้ใบรับรองการสมัครหลักสูตรหนึ่งปี เพื่อมาสมัครวีซ่าได้หรือไม่?
ไม่สามารถทำแบบนั้นได้ ศูนย์สอนภาษาจีนจะให้สมัครแบบเทอมต่อเทอม (ปกติเรียน 3 เดือน เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเรียนภาคฤดูร้อน 2 เดือน) เป็นหน่วยงาน ผู้สมัครสามารถสมัครขอวีซ่าสำหรับการศึกษาภาษาจีน 60-90 วันจากสถานกระทรวงการต่างประเทศได้ ถ้าหากคุณตั้งใจจะศึกษาต่อหลายเทอม นักเรียนเก่าโปรดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของเทอมถัดไปในช่วงระยะเวลาการลงทะเบียน สองสัปดาห์ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ กรุณาเตรียมหลักฐานการเรียนและเกรด ของทุกเทอม ทำเรื่องต่ออายุวีซ่าก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
12. ฉันเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันมาสองปีแล้ว และยังต้องการเรียนภาษาจีนต่อ ฉันสามารถต่ออายุบัตรการพักอาศัยเพื่อเรียนภาษาจีนต่อได้หรือไม่?
บัตรการพักอาศัยสำหรับการเรียนภาษาจีนสามารถต่ออายุได้ไม่เกินสองปี ผู้ที่ศึกษาครบสองปีแล้วจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ ถ้าหากต้องการเรียนภาษาจีนต่อ สามารถเตรียมเอกสารยื่นขอทำบัตรการพักอาศัย เริ่มสมัครบัตรการพักอาศัยสำหรับการเรียนภาษาจีนใหม่ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสถานทูตหรือสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นคนอนุมัติและออกเอกสารให้
13. ฉันเพิ่งลาออกจากงาน ฉันสามารถเปลี่ยนใบอนุญาตพักอาศัยสำหรับการทำงานเป็นบัตรพักอาศัยเพื่อเรียนภาษาจีนได้หรือไม่?
ไม่สามารถทำได้ อยู่ที่ไต้หวันไม่สามารถยื่นขอวีซ่าที่จุดประสงค์ไม่เหมือนกันได้ จำเป็นต้องมีใบอนุญาตการเรียนที่ศูนย์สอนภาษาจีน
 1. จดหมายตอบรับ
 2. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครวีซ่า
ในการออกจากไต้หวันให้สมัครวีซ่าการศึกษาภาษาจีนที่สถานทูตไต้หวันหรือสำนักงานต่างประเทศ