วีซ่า

 • ขั้นตอนที่ 1 ได้รับจดหมายตอบรับจากศูนย์สอนภาษาจีน

  กรุณาไปที่ระบบการลงทะเบียนของศูนย์สอนภาษาจีนเพื่อสมัครเข้าเรียนระบบแบบฟอร์มใบสมัคร
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสถาบันจะส่งใบตอบรับการเข้าเรียนผ่านทางอีเมล(ถ้าหากว่าคุณให้ญาติหรือเพื่อนหรือบริษัทเป็นคนรับแทนกรุณาแจ้งศูนย์ล่วงหน้า)
  การสมัครทุกครั้งมีระยะเวลาที่กำหนด
 • ขั้นตอนที่ 2 ยื่นขอวีซ่า

  1. ลงชื่อเข้าใช้ระบบเพื่อกรอกข้อมูลแบบฟอร์มขอวีซ่าและพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มที่มีบาร์โค้ดระบบกรอกแบบฟอร์มสมัครขอวีซ่า
  2. ไปยังสำนักงานสถานทูตสาธารณรัฐจีนยื่นเรื่องขอวีซ่าเข้าประเทศ
  ✽ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  1. จดหมายตอบรับของศูนย์สอนภาษาจีนแบบต้นฉบับและแบบสำเนา
  2. แบบฟอร์มการสมัครวีซ่า
  3. หลักฐานทางการเงินแบบต้นฉบับและแบบสำเนา (เช่น ใบรับรองการฝากเงินในธนาคารหรือการใบรับรองการโอนเงินระหว่างประเทศ)
  4. หนังสือเดินทางแบบต้นฉบับและแบบสำเนา (ที่ยังใช้งานได้มากกว่า 6 เดือนและยังต้องมีหน้าว่าง)
 • ขั้นตอนที่ 3 ยื่นขอวีซ่าระยะสั้น

  ตามที่ภาคการศึกษาที่เรียนหนังสือ สมัครวีซ่าระยะสั้น
  • ระบุว่าคุณต้องเรียนภาษาจีนที่ศูนย์สอนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยครูแหงชาติไต้หวัน และสมัครขอวีซ่าเรียนภาษาจีน (FR วีซ่า)